Parafialna Rada Ekonomiczna i Duszpasterska

Parafialna Rada Ekonomiczna

ma za zadanie wspieranie ks. proboszcza w administrowaniu parafialnymi dobrami materialnymi. Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego (por. kan. 537 KPK) w roku 2003 została powołana w naszej parafii przez ks. proboszcza Parafialna Rada Ekonomiczna. Kadencja PRE (niezależnie od wielkości parafii) trwa 4 lata, a na jej członków powołuje się 3-7 osób, które zobowiązane są do zachowania dyskrecji.

Parafialna Rada Duszpasterska

(PRD) jest instytucją, która w sposób formalny gwarantuje współdziałanie osób świeckich i kapłanów w ramach działalności duszpasterskiej w parafii, a jej celem jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Powołane Parafialne Rady Duszpasterskie, w duchu wiary, pomagają duszpasterzom w budowaniu żywej misjonarskiej wspólnoty parafialnej, podają propozycje dotyczące inicjatyw misyjnych, katechetycznych i apostolskich, a także podczas systematycznych spotkań planują i realizują proponowane działania duszpasterskie.

Podstawy prawne, teologiczno-pastoralne i dokumenty kościelne,
w których mowa o powołaniu PRD to:
Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele „CHRISTUS DOMINUS”
Dekret o apostolstwie świeckich „APOSTOLICAM ACTUOSITATEM”,
Dekret o działalności misyjnej Kościoła „AD GENTES DIVINITUS”

W roku 2003 na podstawie dekretu Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego powołana została przy parafii pw. NMP Matki Odkupiciela Parafialna Rada Duszpasterska, a zasady jej funkcjonowania określa Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Poznańskiej.

Kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej trwa 4 lata, a tworzą ją z urzędu ksiądz proboszcz oraz z jego nominacji katolicy świeccy jako reprezentanci różnych grup wiekowych i społecznych, stowarzyszeń i zespołów parafialnych, jak i poszczególnych rejonów tej parafii.

Do przedstawicieli Parafialnej Rady Duszpasterskiej działającej przy parafii pw. NMP Matki Odkupiciela należą jej członkowie, a wśród nich: przewodniczący – ks Mariusz Rybacki  – proboszcz parafii pw. NMP Matki Odkupiciela.

Spotkania PRD odbywają się co najmniej raz na kwartał (informacje o ich terminach przekazywane są w ogłoszeniach parafialnych lub bezpośrednio członkom Rady).

Kontakt z PRD działającej przy parafii pw. NMP Matki Odkupiciela
adres e-mail: mo@archpoznan.pl

Powrót do strony głównej z aktualnościami bieżącymi.